keskiviikko 31. maaliskuuta 2010

ESITYS OSALLISTUVAN SOSIALISTISEN INTERNATIONAALIN PUOLESTA

Caracasissa järjestettiin 19.–21.11.2009 laaja kansainvälinen maailman vasemmistopuolueiden konferenssi, johon osallistui yli 50 vasemmistolaista järjestöä, jotka edustivat 31 eri valtiota kattaen Aasian, Afrikan, Euroopan, Karibian alueen ja Oseanian. Konferenssi kelpuutti Hugo Chávezin tekemän ehdotuksen kutsua koolle Viides Internationaali eli uusi vallankumouksellinen Internationaali sosialistisesti suuntautuneiden puolueiden, kansanliikkeiden ja aatevirtausten yhteisenä tilana, jossa voidaan harmonisoida yhteinen strategia imperialismin vastaiselle taistelulle, kapitalismin korvaamiseksi sosialismilla ja uuden tyyppiselle solidaarisuuteen perustuvalle talousintegraatiolle. Caracasissa järjestetään huhtikuun lopussa 2010 Viidennen Internationaalin perustamiseen liittyvä kansainvälinen kokous. (ML)

Me allekirjoittaneet kannatamme ajatusta uudesta Internationaalista ja kiirehdimme sen perustamista. Toivomme, että se toteutettaisiin huomioiden seuraavia näkökohtia.

Kansainvälinen luettelo esityksen allekirjoittajista löytyy osoitteesta:
http://www.zcommunications.org/newinternational.htm


1. Uuden Internationaalin toiminnan pitäisi koskettaa ensisijaisesti (vähintään) seuraavia asioita:


· Taloudellinen tuotanto, kulutus, vaurauden jakautuminen huomioiden luokkasuhteet.
· Sukulaisuuden suosiminen (nepotismi), sosialisaatio, kodinhoito ja lisääntyminen (naisten asema ja perhepolitiikka) huomioiden sukupuoli, seksuaalisuus ja ikä.
· Yhteisölliset kulttuurisuhteet huomioiden rotu, kansallisuus ja uskonto.
· Politiikka huomioiden oikeussuhteet ja lainsäädäntö.
· Ekologia huomioiden luonnonmukainen ympäristö ja muut eliölajit.

Uuden Internationaalin pitäisi huomioida nämä seikat asettamatta mitään niistä toistensa yläpuolelle, koska

a) Kaikki vaikuttaa kriittisesti uuteen maailmaan.
b) Huomioimatta näitä seikkoja, kukin niistä voisi kumota ponnistukset uuden maailman saavuttamiseksi.
c) Kunkin valitsijakunnan teennäisimmät jäsenet loitontuisivat tehokkaasti, jos heidän päähuolensa painoarvo alentuisi toisarvoiseksi.

2. Meidän näkemyksemme osallistuvasta sosialistisesta tulevaisuudesta pitäisi käsittää vähintään nämä asiat:

- Taloudellisen tuotannon, kulutuksen ja vaurauden jakautumisen pitäisi olla yhteiskuntaluokasta riippumatonta. Tämä käsittää ihmisten tasa-arvoisen pääsyn laadukkaaseen koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä terveyttä ylläpitävän ravinnon, juomaveden, puhtauden, asumisen sekä tarkoituksenmukaisen ja arvostetun työn sekä henkilökohtaisten edellytysten täyttymisen.

- Sukupuolen, sukulaisuuden, seksuaalisuuden tai perhesuhteiden perusteella ei suoda kenellekään mitään etuoikeuksia. Tämä käsittää naisten alistamisen lopettamisen, lasten päivähoidon järjestämisen, vapaa-ajan toiminnan, terveydenhoidon jne.

- Kulttuuri- ja yhteisöllisiä suhteita eri rotujen, eri etnisten ryhmien ja uskontokuntien ja muiden kulttuuriyhteisöjen välillä sekä niiden oikeuksia ja identiteettiä pitäisi suojella tasa-arvoisesti. Niiden itsensä tulee kunnioittaa vastaavasti myös kaikkia muita yhteisöjä. Tämä käsittää rasismin ja etnokeskeisyyden sekä kaikkien muiden kiihkoilurakenteiden lakkauttamisen yhtä hyvin kuin intiaanikansojen hyvinvoinnin ja oikeuksien suojaamisen.

- Poliittisen päätöksenteon, oikeustoimen ja yhteisten ohjelmien toteuttamisen pitäisi synnyttää kansan valtaa siten, ettei mikään sektori tai valitsijakunta nouse minkään toisen yläpuolelle. Tähän sisältyy kaikkien oikeus osallistumiseen ja oikeudenmukaisuus.

- Kansainvälinen kauppa, viestintä ja muu vuorovaikutus pitäisi tapahtua rauhanomaisesti ja oikeudenmukaisesti sitä mukaa, kun puretaan kaikki kolonialismin ja imperialismin jäänteet. Tämä tapahtuu maapallon eteläisen pallonpuoliskon kansojen velanmaksun mitätöimisellä ja rakentamalla uudet kansainväliset normit ja suhteet, jonka myötä siirrytään tasa-arvoisten kansojen perustamaan yhteisöön.

Ekologiset valinnat eivät ole ainoastaan kestäviä, vaan niillä myös pidetään huolta ympäristöstämme, jonka säilyminen on korkein päämäärä sekä meille itsellemme että maapallolle. Tämä käsittää ilmastosopimuksen ja energian käytön uudistamisen.

3. Internationaalin sisäisen strategian tiedottamisessa ja ohjelmallisessa pohdiskelussa toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet tähdentävät vähintään seuraavia arvoja. Ne käsittävät minkä tahansa rakenteellisen askeleen oton, joka ilmentää olennaisesti ja organisatorisesti niin hyvin kuin mahdollista näitä arvoja nykyhetkellä:

- Solidaarisuus johdattaa maailmanlaajuisesti liikkeitä ja projekteja vastavuoroiseen apuun ja kollektiiviseen hyötyyn.
- Moniarvoisuus kannustaa luovaan innovaatioon, kunnioitukseen toisinajattelua kohtaan ja käsitykseen siitä, että vähemmistön näkemykset voivat vaikuttaa tänään hulluilta, mutta huomenna ne voivat olla loistokkaita.
- Peruspääomaksi etsitään varoja ja tuloja rehellisesti.
- Oikeudenmukainen rauha toteutetaan kansainvälisellä rehellisyydellä.
- Ekologinen kestävyys ja toivo perustuvat ihmisen eloonjäämiseen ja yhteyksiin.
- Demokratia tai jopa enemmän inspiroiva kansanvalta tai kansan itsehallinto edistävät osallistumista ja oikeudenmukaisuuden vaikutusta kaikkeen.

4. Uusi Internationaali on suurempi kuin sen osien summa. Se hylkää rajoittumisen vain yhteen linjaan, joka valaa kaikki näkemykset samaan kapeaan muottiin. Tämän vuoksi uusi Internationaali:

- Sisältää ja juhlii (poliittisia) virtauksia, jotka toimivat kulkuvälineinä eri kilpaileviin näkemyksiin. Ne suojelevat lahkolaisuudelta ja takaavat järjestön jatkuvan kasvun.
- Varmistaa, että eri virtaukset kunnioittavat toistensa aikeita. Internationaali edellyttää, että poliittiset erot toimivat substanssina eivät motiivina ja että tavoiteltu ja olennainen väittely on oleellinen osa koko projektia.
- Tarjoaa jokaiselle virtaukselle avoimesti mahdollisuuden sitoutua kaikkien muiden virtausten kanssa sen yrittäessä tuoda uusia katsantokantoja Internationaalin politiikkaan ja ohjelmaan.
- Takaa, että niin kauan kuin kukin virtaus hyväksyy Internationaalin perusopinkappaleet ja operoi sen normien ja menetelmien mukaisesti, että sen vähemmistöasemalle suodaan sijaa ei vain keskustelun vuoksi vaan siksi, että jos se ei ole hallitsevassa asemassa, se voi jatkaa näkemyksiensä kehittämistä lujittaakseen ansioitaan tai näyttääkseen pätevyytensä.

5. Internationaalin jäsenkuntaan voisi kuulua poliittisia puolueita, yhteiskunnallisia liikkeitä, järjestöjä ja jopa projekteja.

- Jäsenet, työntekijät, henkilökunta jne… Kunkin uuden Internationaalin jäsenjärjestön pitäisi vuorollaan ohjata jäsenistöä Internationaalissa.
- Yksilöt, jotka eivät kuulu mihinkään jäsenryhmään ja jotka haluavat Internationaalin jäseneksi, pitäisi voida liittyä johonkin ryhmään.
- Jokaisella jäsenryhmällä kuuluu olla oma ja loukkaamaton ohjelma omalle erilliselle toiminnalleen.
- Samaan aikaan kutakin jäsenorganisaatiota pitäisi kuitenkin kannustaa toimimaan johdonmukaisesti Internationaalin normien, käytäntöjen ja sen yhteisen ohjelman mukaisesti, joka perustuu solidaarisuuteen ja jäsenjärjestöjen autonomiaan.
- Jäsenjärjestöt voivat olla kooltaan hyvin erisuuruisia. Internationaalin päätökset eivät sitoisi jäsenryhmiä muuten kuin Internationaalin yhteisen ohjelman puitteissa. Hyvä tapa saavuttaa päätöksiä saattaisi olla vakava keskustelu ja asioiden tunnustelu, jota seuraisi koko Internationaalin jäsenistöä koskeva äänestys toimintalinjoista ja tehtyjen esitysten jalostaminen vankemman tuen saavuttamiseksi. Toisinajattelijoiden suotaisiin tehdä omat ehdotuksensa. Kaikki kulminoituisi jäsenistön päätösäänestykseen.

6. Ohjelmallisesti se, mitä uusi Internationaali valitsee tehtävikseen, on tietenkin viitteellistä ja sen jäsenistön tahdon tuotetta. Mutta esimerkiksi:

- Uusi Internationaali voisi kutsua koolle kansainvälisiä tapahtumia ja vastarinnan päiviä. Se voisi tukea jäsenjärjestöjensä käymiä kamppailuita. Se voisi suorittaa laajoja kampanjoita edistääkseen ihmisten ymmärrystä ja vastavuoroista tietoisuutta.

- Kunnianhimoisemmin, se voisi päättää myös omista projekteistaan ja massiivista kampanjoistaan sekä rahoittaa niitä jäsenistönsä toimesta. Tällaisia voisivat olla mm. pakolaiskysymys, sotien lopettaminen, työviikon lyhentäminen koko planeetalla, ilmastokatastrofi ja erilaiset boikottitoimet.

Yleisohjelma helpottaisi jäsenjärjestöjä päättämään, kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Se toisi merkittävää kollektiivista puhtia kullekin jäsenjärjestölle osallistua ja antaa parastaan yhteisissä projekteissa ja kampanjoissa. Yksi selkeä syy Internationaalin olemassaololle on helpottaa sen jäsenkunnan pääsyä ulos järjestöllisestä yksinäisyydestä tulemalla osaksi suurempaa prosessia, joka sisältää monipuolisia painopisteitä ja yhdistää ne sopimuksin ihmiskunnan enemmistön yhteisiin pyrkimyksiin.

Jos haluat allekirjoittaa vetoomuksen Uuden Internationaalin perustamiseksi ja antaa tukesi tälle esitykselle, käy osoitteessa:

Proposal for a Participatory Socialist International

http://www.zcommunications.org/newinternational.htm


Matti Laitinen ja Tommi Lievemaa
Hands off Venezuela – Finland